imwrite

mipylib.imagelib.io.imwrite(a, fname)

Write RGB(A) data array into an image file.

Parameters:
  • a – (array) RGB(A) data array.

  • fname – (String) Image file name.